Política de privacitat i tractament de dades personals

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret (ES ) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD).

General

L’Associació Shabda Edicions, NIF G67051870, amb domicili a Plaça de l’Església de Torreblanca 1, núm 1 08233 Vacarisses i adreça electrònica de contacte tienda-online@shabdaedicions.com garanteix expressament que les dades que ens faciliti són mantingudes amb absoluta confidencialitat i d’acord amb el que disposen les normatives vigents de protecció de dades.

Tractament de les seves dades personals

L’informem que les dades recollides al web www.shabdaedicions.com durant el procés de registre de l’usuari o mitjançant l’emplenament de formularis, sol·licituds d’informació o subscripcions a butlletins de novetats seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat i seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), en concret:

Enviar informació sobre les novetats editorials de Shabda Edicions, donar resposta a les informacions sol·licitades, convidar a actes que organitzi o participi Shabda Edicions, informar de promocions i / o descomptes.

Temps de conservació: es conservaran les dades personals i els obtinguts per navegació i hàbits de consum mentre l’interessat / a no anul·li el consentiment exprés.

La legitimació per al tractament de dades és la relació mantinguda amb l’interessat així com el consentiment exprés per l’enviament de comunicacions comercials.

1. Responsabilitat: Shabda Edicions és responsable de la custòdia de les dades obtingudes en els seus registres. De la seva custòdia segura utilitzant tots els mitjans al nostre abast i el seu ús correcte per empreses de tercers als quals són traspassats per tal de realitzar el lliurament dels productes a través de la plataforma www.shabdaedicions.com.

2. Dades personals: Totes les dades que quedin registrades oferts pels usuaris, seran tractades de manera confidencial per Shabda Edicions observant i acatant les disposicions vigents sobre la protecció de dades LO 15/1999 de 13 de desembre com a base i de manera transparent segons s’indica en el nou RGPD Reglament General de Protecció de Dades que va entrar en vigor el maig de 2016 i d’aplicació obligada a partir de maig 2018.

 1. Dades de caràcter personal: qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables.
 2. Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal, sigui quina sigui la forma o modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés.
 3. Tractament de dades: operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lació, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.
 4. Responsable del fitxer o tractament: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament.
 5. Afectat o interessat: persona física titular de les dades que siguin objecte del tractament a què es refereix l’apartat c) d’aquest article.
 6. Procediment de dissociació: qualsevol tractament de dades personals de manera que la informació que s’obtingui no es pugui associar a una persona identificada o identificable.
 7. Encarregat del tractament: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals per compte del responsable del tractament.
 8. Consentiment de l’interessat: tota manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l’interessat consenti el tractament de dades personals que el concerneixen.
 9. Cessió o comunicació de dades: tota revelació de dades realitzada a una persona diferent de l’interessat.
 10. Fonts accessibles al públic: els fitxers que poden ser consultats per qualsevol persona, sense que ho impedeixi una norma limitativa o sense altra exigència que, si escau, l’abonament d’una contraprestació.

Tenen la consideració de fonts d’accés públic, exclusivament, el cens promocional, els repertoris telefònics en els termes que preveu la normativa específica i les llistes de persones pertanyents a grups de professionals que continguin únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció i indicació de la seva pertinença al grup. Així mateix, tenen el caràcter de fonts d’accés públic els diaris i butlletins oficials i els mitjans de comunicació.

 1. Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut.
 2. Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides. No es considera incompatible el tractament posterior d’aquestes dades amb finalitats històriques, estadístiques o científics.
 3. Les dades de caràcter personal seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’interessat.
 4. Si les dades de caràcter personal registrades són inexactes, en tot o en part, o incompletes, han de ser cancel·lades i substituïdes d’ofici per les corresponents dades rectificades o completades, sens perjudici de les facultats que als afectats reconeix l’article 16.
 5. Les dades de caràcter personal han de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. No seran conservades de manera que permeti identificar l’interessat durant un període superior al necessari per a les finalitats d’acord amb les quals hagin estat recollides o registrades. Reglamentàriament es determinarà el procediment pel qual, per excepció, atesos els valors històrics, estadístics o científics d’acord amb la legislació específica, es decideixi el manteniment íntegre de determinades dades.
 6. Les dades de caràcter personal seran emmagatzemades de manera que permetin l’exercici del dret d’accés, llevat que siguin legalment cancel·lades.
 7. Es prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits. Totes les dades recollides es fan servir degudament en els aspectes recollits per la llei actual RGPD. En cap moment seran lliurades a tercers per la seva difusió o ús indegut i es guardarà custòdia dels mateixos. Les dades transaccionals en cap cas quedaran registrades o en un repositori intern sent el seu ús i seguretat responsabilitat de l’usuari-client pel que fa a gestió de seguretat ha de gestionar amb la seva entitat bancària o plataformes de pagament contractades per a tal fi. Les seves dades seran incorporades a un fitxer sota responsabilitat de Shabda Edicions, amb l’objectiu de gestionar la tramitació i execució de la seva comanda. En cas d’haver atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials.

Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte tienda-online@shabdaedicions.com.

3. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en cas d’haver atorgat prèviament el seu consentiment exprés segons s’estableix en el RGPD, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic al link previst per a això en l’e-mail amb la comunicació comercial.
Excepte en cas que vostè consenti de forma expressa la continuació de l’ús de les seves dades personals, aquestes seran bloquejades un cop s’hagi executat la comanda i la donació hagi estat ingressada en la seva totalitat. Les seves dades personals seran eliminades transcorregut el termini legalment establert per al compliment de les nostres obligacions mercantils i fiscals, sempre que vostè no hagi autoritzat expressament la continuació del seu us.

4. Destinataris de les dades de caràcter personal

Les seves dades de caràcter personal seran comunicades a l’agència de transport encarregada de l’enviament de la mercaderia. Igualment, les seves dades seran cedides, si escau, a l’entitat de crèdit prestadora dels serveis del pagament dins el marc de la gestió del pagament.

5. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’usuari té dret a l’accés de registre de les seves dades, especialment a la seva rectificació o cancel·lació de la guarda i oposició. Amb aquesta finalitat qualsevol modificació s’ha de sol·licitar per escrit i signada per l’usuari o bé per qui el representi a l’adreça: Associació Shabda Edicions Plaça de l’Església de Torreblanca 1, núm. 108233 Vacarisses o bé per correu electrònic a tienda-online@shabdaedicions.com.

6. Dades de les Targetes de crèdit

Shabda Edicions mai rep les dades de la targeta de crèdit, aquests són enviats directament al sistema corresponent de l’entitat bancària, qui processa l’ingrés i ens notifica la realització de l’operació.

7. Seguretat

Shabda Edicions pren totes les mesures necessàries per protegir la confidencialitat de la seva informació personal. Únicament personal autoritzat te accés a les bases de dades que emmagatzemen informació de l’usuari o als servidors que allotgen el nostre servei.

8. Modificacions

Shabda Edicions es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o d’acord amb el seu criteri o pràctica empresarial. Per a qualsevol dubte o aclariment referent a la nostra política de confidencialitat, es pot posar en contacte amb nosaltres a tienda-online@shabdaedicions.com.